Stowarzyszenie „Edukacja na szóstkę”

Informacja

Podajemy do publicznej wiadomości, iż Stowarzyszenie „Edukacja na szóstkę” z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach

rozpoczyna proces likwidacji.

Likwidator: Barbara Kokoszka

tel. 32 2454 933

Roszczenia wobec stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 19.03.2018 r.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – część 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – część 2

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia „Edukacja na 6” w 2017 roku – część 1

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia „Edukacja na 6” w 2017 roku – część 2

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. – część 1

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. – część 2

 


Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia „Edukacja na 6” w 2016 roku.

Sprawozdanie uzupełniające za rok 2016

 Sprawozdanie finansowe za rok 2016


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com

Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach jest siedzibą Stowarzyszenia ?Edukacja na szóstkę?.
Stowarzyszenie to zrzesza nauczycieli oraz rodziców uczniów. Jego prezesem jest mgr Halina Przewodnik , była wieloletnia dyrektor tej szkoły.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Działa zgodnie
z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o systemie oświaty, Ustawą o kulturze fizycznej oraz własnym statutem.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.    Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek oświatowych
w Świętochłowicach;
2.    Poprawa stanu infrastruktury placówek oświatowych w Świętochłowicach;
3.    Tworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego.
4.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja zdrowego trybu życia.
5.    Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym.
6.    Kształtowanie postaw patriotycznych i propaństwowych .
7.    Zachowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
8.    Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
9.    Upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.
10.    Upowszechnianie wolontariatu.
11.    Rozwijanie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania nałogom oraz agresji.
12.    Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
13.    Działanie w zakresie doradztwa zawodowego.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców, władzami samorządowymi, klubami sportowymi i placówkami kulturalno ? oświatowymi.

Korzystając z programu organizowanego przez FIO członkowie opracowali projekt ?Cieszmy się niepodległością?. Niestety, mimo wysokiej oceny jednego z ekspertów projekt nie uzyskał akceptacji, a tym samym nie uzyskano finansowego wsparcia. Niemniej pozyskano pomoc przy szyciu strojów do poloneza, co było jednym z celów tego projektu. Stroje na pewno zostaną doskonale wykorzystane przez uczennice Gimnazjum nr 5, prezentujące dzięki pracy nauczycieli tej szkoły wysokie umiejętności taneczne.

W listopadzie członkowie stowarzyszenia przystąpili do konkursu zorganizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK ? Tu mieszkam , tu zmieniam?. Przygotowano projekt ?Biegniemy po zdrowie? oraz projekt ?Dygestorium ? ochrona zdrowia uczniów i środowiska?. Również te projekty nie uzyskały dofinansowania.

W okresie przedświątecznym z inicjatywy Stowarzyszenia , przy wsparciu materialnym jego członków ( nauczycieli i rodziców uczniów Gimnazjum nr 5) oraz zaangażowaniu uczniów i pracowników szkoły  na terenie boiska szkolnego, w godzinach popołudniowych odbył się Kiermasz Świąteczny.

jaselka_stowarzyszenie

jaselka1_stowarzyszenie

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Edukacja na szóstkę” ukazała się publikacja podsumowująca
15-letnią działalność Gimnazjum nr 5 im. M. D.Hoffmann.

stowarzyszenie_monografia

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej  pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów szkoły.

Całość dochodu Stowarzyszenia przeznaczana będzie na prowadzenie działalności statutowej, więc każda złotówka ma olbrzymią wartość. Działalność można wesprzeć darowizną na konto stowarzyszenia:
51 1750 0012 0000  0000  2651 6463    Raiffeisen Bank Polska S. A.