Stołówka

Stołówka szkolna na terenie Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach działa w oparciu o system HACCP.
Wysokość opłat za posiłki wydawane na stołówce szkolnej w roku szkolnym 2017/2018:
4,50 –  obiad kupowany przez uczniów
5,50 ? obiad kupowany przez nauczycieli i pracowników szkoły

Regulamin stołówki szkolnej w oddziałach gimnazjalnych:

1.    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, pracowników oraz osób spoza szkoły.
2.    Wymienione osoby mogą spożywać posiłki codziennie lub w wybranych przez siebie dniach tygodnia.
3.    Posiłki dla uczniów wydawane są w następujących godzinach:
b)    Obiady uczniom wydawane są na dwóch przerwach:
11.35 ? 11.45
12.30    ? 12.50
4.    Obiady wydawane są na podstawie listy z Ośrodka Opieki Społecznej oraz dowodów wpłaty (druków KP) wypisywanych przez intendentkę.
5.    Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszczane są u intendentki Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach do 15 ?tego dnia tego miesiąca, co potwierdzane jest dowodem wpłaty.
6.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
7.    Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
8.    Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi dwa dni i dłużej.
9.    Nieobecność musi być zgłoszona najpóźniej do godz.8.30 danego dnia intendentowi lub w  sekretariacie szkoły.
10.    Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
11.    W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki, inne powody) należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej intendentowi.
12.    Uczeń ma prawo korzystać z posiłków także podczas nieobecności spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym. W tym przypadku posiłek wydawany jest rodzinie ucznia w celu dostarczenia go do domu.
13.    Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
14.    W przypadku rażącego naruszenia punktu 13 uczeń może być wyproszony ze stołówki bez możliwości dokończenia posiłku i bez zwrotu pieniędzy.
15.    Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
16.    W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.